Olorun Agbaye by Victoria Orenze

Olorun Agbaye by Victoria Orenze

Olorun Agbaye O (God of the Universe) You are mighty o Olorun Agbaye o o (God of the Universe) You are mighty o Also: Covenant Keeping God by Victoria Orenze Olorun awon Olorun eh (God of gods) You are mighty o Olorun awon omo ogun (God of Hosts) You are mighty o Olurun Agbaye O …